Výchovná komise

Výchovná komise MOUSŠ má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu studentů nejen ve škole, ale i na úseku odborného výcviku. V převážné míře se zaobírá těmi problémy, které řešil třídní učitel a následně nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání výchovné komise vyplývají též z jednání pedagogické rady.

Za svůj hlavní cíl si klade důsledně řešit neomluvenou absenci studentů a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi studenty, zhoršení prospěchu z důvodu nepříznivé osobní situace studentů, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí zájmu výchovné komise je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti, gamblerství apod.).

Výchovná komise je připravena v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími výchovnými poradci, kurátory, pracovníky PPP apod.

Jejím cílem není pouze udělovat studentům sankce za jednotlivé přestupky, ale též jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy tak, aby zdárně absolvovali MOUSŠ a uměli i v budoucnu zvládat zátěžové situace ve svém životě.

Ve školním roce 2017/2018 pracuje VK v tomto složení:

  • Mgr. Bc. Marie Zajícová - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • PhDr. Jarmila Duffková
  • Zuzana Králíková
  • TU žáka, kterého se záležitost týká
Konzultační hodiny Mgr. Bc. Marie Zajícové jsou po Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript kdykoliv.

V případě mimořádné situace bude schůzka komise svolána v nejbližším možném termínu na základě domluvy s jejími účastníky (žák, rodiče apod.)


Výchovný poradce MOUSŠ

  • PhDr. Jarmila Duffková - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

konzultační hodiny: 
každé úterý 12:30 - 14:00, v případě potřeby i mimo pracovní dobu