Přijímání cizinců

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání. Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže. (Po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení v řádném termínu v dubnu, dodá doklady do 31.8. před zahájením školního roku.) 

Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní docházky, nebo absolvování základní školy. Cizinec, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, musí k žádosti o studium přiložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace).

Znalost českého jazyka bude prověřena pohovorem s ředitelkou školy (561/2004 Sb. §20).

Cizinci, kteří mají zájem vzdělávat se na naší škole, mohou využít nabídku odborné pomoci na