Závěrečné zkoušky

Termíny ústních ZZ

Dne 13.9. 2018 proběhne ústní část závěrečných zkoušek dle rozpisu.

   

Zkušební komise

Komise pro závěrečné zkoušky oboru Kadeřník a Vlásenkář a maskér.
   

Přihlášení na ZZ

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné závěrečné zkoušce, musí tak učinit písemně do 30.4.2018.

   

Šablona na SOP

Titulní strana k Samostatné odborné práci k Závěrečným zkouškám.

pro obor Vlásenkář a maskér: docx

pro obor Kadeřník: docx - aktualizováno pro 2017/18

Pokyny  k samostatné odborné práci pro žáky oboru Kadeřník jsou na webu NUV - aktualizováno pro 2017/18!
   

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Závěrečná zkouška se skládá:

  • z písemné zkoušky 
  • z ústní zkoušky
  • z praktické zkoušky z odborného výcviku
Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Témata, obsah, formu, pojetí zkoušky a termíny konání stanoví ředitel školy.

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní  vyučování po dobu 4 pracovních dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat zkoušku opravnou a to nejvýše 2x z každé zkoušky.

Pokud se žák ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví, je povinen se písemně omluvit do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise. V tomto případě koná zkoušku v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud se žák bez řádné omluvy ke zkoušce nedostaví nebo nebyla jeho omluva uznána, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Písemná část pro obor Kadeřník a Vlásenkář a maskér se uskuteční 1.6.2018.
Praktická část pro obor Kadeník a Vlásenkář a maskér se uskuteční 6.-7.6.2018
  • III. VM 6.6.2018 dle rozpisu.
  • III. AK a III.BK 7.6.2018 dle rozpisu.

Ústní část pro obor Kadeník a Vlásenkář a maskér se uskuteční 

  • III. VM 14.6.2018 dle rozpisu
  • III. AK a III.BK 14-15.6.2018 dle rozpisu